§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady korzystania z platformy Enbay.pl (zwanej dalej “Serwisem”), prawa i obowiązki Usługodawcy, świadczącego usługi w ramach Serwisu oraz Usługobiorców, korzystających z Serwisu, a także zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.
 2. Usługodawcą jest: Enbay.pl, adres: ul. Robotnicza 40, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000604014, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Vi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 złotych i numerze NIP: 8971820224, REGON: 363800133, adres internetowego serwisu korporacyjnego www.enbay.pl, adres poczty elektronicznej: oferty@enbay.pl (dalej: “Usługodawca”).
 3. Usługobiorcą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę (dalej powoływana jako: “Usługobiorca”). Usługodawca nie świadczy usług na rzecz konsumentów i niniejszy regulamin nie reguluje stosunków pomiędzy Usługodawcą a konsumentami.
 4. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) (dalej: “Usługi”).

§ 2. Kanały dystrybucji Serwisu i wymagania techniczne

 1. Serwis dostępny jest dla Usługobiorców w przeglądarce WWW pod adresem www.enbay.pl i na wszystkich podstronach tego Serwisu oraz za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich, odsyłających do adresów lub podstron Serwisu.
 2. Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy dysponują:
  • 2.1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • 2.2. przeglądarką FireFox 3.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach,
  • 2.3. plug-in'em Flash Player w wersji 11,3 lub nowszej.

§ 3. Usługi

 1. Usługodawca w ramach Serwisu udostępnia Usługobiorcy możliwość przeglądania ofert cenowych dotyczących zakupu energii elektrycznej przez Usługobiorcę od dostawcy energii elektrycznej.
 2. W przypadku zainteresowania daną ofertą zakupu energii elektrycznej Usługobiorca może pozostawić Usługodawcy swoje dane kontaktowe w postaci:
  • 2.1. Nazwa firm;y
  • 2.2. Adres;
  • 2.3. NIP;
  • 2.4. Osoba kontaktowa;
  • 2.5. Telefon;
 3. Usługodawca skontaktuje się telefonicznie z Usługobiorcą celem przygotowania dla Usługobiorcy umowy zakupu energii elektrycznej od danego dostawcy i przesłania do Usługobiorcy stosownych dokumentów do podpisu w celu zawarcia umowy.
 4. Przesłane Usługobiorcy dokumenty wyczerpująco określają warunki umowy o dostarczanie energii elektrycznej i stanowią całość ustaleń pomiędzy stronami umowy dotyczących przedmiotu umowy.
 5. Po podpisaniu dokumentów przez Usługobiorcę, Usługodawca przekazuje dokumenty do dostawcy energii elektrycznej celem zawarcia rozpoczęcia wykonywania umowy.

§ 4. Dane osobowe

 1. W przypadku, gdy Usługobiorca przekazuje dane osobowe Usługodawcy, dane Usługobiorców przetwarzane są przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Przetwarzanie Danych Kontaktowych nie wymaga odrębnej zgody Usługobiorcy, gdyż jest dokonywane wyłącznie w celu zawarcia umowy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j., ze zm.) (dalej: “UODO”).
 3. Usługobiorca oświadcza, że przekazywane Dane Kontaktowe Usługobiorcy stanowią dane powszechnie dostępne w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt. 9) UODO, w tym w szczególności powszechnie dostępne w ogólnodostępnych rejestrach lub na stronach internetowych, w związku z czym Usługodawca zwolniony jest z obowiązku rejestracji zbioru Danych Kontaktowych.

§ 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia Usług bez wskazania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym, w tym Usługobiorca może w każdym momencie żądać usunięcia jego Danych Kontaktowych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z treścią oświadczenia. Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę może nastąpić w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres Usługodawcy lub wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę Usługobiorca może składać na adres Usługodawcy lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej do Usługodawcy. Adresy i adresy poczty elektronicznej Usługodawcy zostały wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko Usługobiorcy, a także dane kontaktowe Usługobiorcy konieczne do udzielenia odpowiedzi na reklamację zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 4. O decyzji Usługobiorca zostanie poinformowany:
  • 4.1. w przypadku wysłania reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail z którego wysłano reklamację;
  • 4.2. w przypadku złożenia reklamacji w inny sposób, na adres Usługobiorcy wskazany w reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

 

                                                               

Wolisz porozmawiać? Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy!

Obowiązek informacyjny
Twoja prośba została wysłana. Niebawem do Ciebie oddzwonimy